Akvizičný plán

Nadobúdanie nových zbierok – akvizície, patrí medzi najdôležitejšie činnosti každého múzea. Z tohto dôvodu aj akvizičný plán patrí medzi najdôležitejšie dokumenty, ktoré určujú vedecké a profesionálne napredovanie múzea, jeho rozvoj v prioritnej oblasti nadobúdania zbierok.  I keď takýto predpis zo zákona nepatrí medzi legislatívne povinné dokumenty, jeho vypracovanie a prijatie ako internej normy je veľmi dôležité.  Vymedzuje presné hranice a oblasti napredovania múzea, stratégiu dokumentácie a ochranu kultúrneho dedičstva. Ide pritom o rámcový dokument celého múzea, ktorý je členený podľa jednotlivých priorít konkrétnych zbierkových oblastí dokumentovaného fenoménu, pričom jednoznačne zohľadňuje aj stanovenú spádovú oblasť múzea.

Dokumentovaný fenomén

Základným atribútom múzea je dokumentovaný fenomén t. j. vymedzenie tých javov v spoločnosti, ktoré chce múzeum zachovávať, odborne spracovávať a sprístupňovať verejnosti.  Vymedzenie toho fenoménu musí byť čo najpresnejšie, pretože čím menej jasné bude jeho vymedzenie, tým ťažšie sa budú stanovovať koherencie jednotlivých potencionálnych zbierkových predmetov k nemu.  Koherencia ad hoc musí byť vnímaná ako práve ten argument, na základe ktorého Komisia na tvorbu zbierok [KTZ] rozhodne o prijatí potencionálneho zbierkového predmetu medzi riadne zbierkové predmety.  Musí byť stanovená samostatne pre každý predmet a musí byť kedykoľvek preukázateľná.

Spádová oblasť

Ide o priestorové a časové vymedzenie dokumentovaného fenoménu. Pre dokumentovanie dejín a súčasnosti pošty a poštových služieb je spádovou oblasťou Poštového múzea územie Slovenskej republiky a to od najstarších dôb až po súčasnosť.