Dejiny pošty a poštovníctva

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poštový štít používaný od roku 1938

Viac ako päť tisíc položiek tejto zbierky ukrýva mnoho zaujímavých a hodnotných predmetov dokumentujúcich históriu poštovníctva. Z jednotlivých predmetov patria k najpríťažlivejším poštový kord z 2. polovice 19. storočia, ktorý k slávnostnej rovnošate nosil vysoký poštový úradník a pištoľ z 19. storočia určená na ochranu postilióna.

Veľmi cennú skupinu zbierky tvoria poštové štíty a tabule, ktorými sa označovali budovy poštových úradov. Pochádzajú z obdobia Rakúsko-Uhorska, predvojnovej Československej republiky, ako aj z druhej polovice 20. storočia.

V ďalšej skupine nájdeme rozmanité druhy poštových schránok, najcennejšie sú z konca 19. storočia. K poštovým schránkam treba priradiť aj zberač listov z prelomu 19. a 20. storočia. Predstavuje ho ťažká, reliéfne zdobená kovová tabuľa s otvorom na vhadzovanie listov, ktorá bola umiestnená na hlavnej pošte v Bratislave.

Medzi rovnošaty a výstroj poštových zamestnancov sú zaradené poštárske čiapky z rôznych období 20. storočia, pelerína poštového doručovateľa z polovice 20. storočia, rovnošata príslušníka leteckej pošty, rôzne druhy poštových tašiek a brašní, ako aj súčasné letné i zimné rovnošaty poštových zamestnancov.   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kapitánka, súčasť rovnošaty príslušníka československej lietadlovej pošty, rok 1976

O tom, kadiaľ viedli poštové trasy na našom území v minulosti, vypovedajú historické poštové mapy. Zaznamenávajú poštové cesty a rozmiestnenie poštových úradov a poštovní v 18., 19. aj 20. storočí.

Výnimočnou skupinou zbierky Dejiny pošty a poštovníctva sú historické listy a iná vzácna korešpondencia (poštové lístky, telegramy). Listy môžeme rozdeliť do obdobia predznámkového a do obdobia, kedy sa začali používať poštové známky (na našom území v roku 1850). Najvzácneším súborom listov v našom múzeu je zbierka pána Jensena, významného filatelistu z Nórska, ktorý v roku 2001 daroval Poštovému múzeu v Banskej Bystrici niekoľko stoviek albumových listov so spracovanou korešpondenciou z územia dnešného Slovenska z obdobia 15. – 20. storočia. Najstarší list tejto zbierky je datovaný rokom 1499. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nákladný list na zásielku prepravovanú Severnou železnicou Ferdinandovou z Viedne do Skalice, rok 1854

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

List zo dňa 4. marca 1559  datovaný na bratislavskom hrade, adresovaný do Viedne

Do ďalších skupín fondu patria telefóny, ďalekopisné prístroje, písacie stroje, ale najmä predmety používané pracovníkmi poštových priehradok v každodennej práci, ako napríklad listové a balíkové váhy, spočítavacie stroje, písacie potreby, poštové tlačivá a pod. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Listové váhy, koniec 19. storočia

Osobitnú skupinu zbierky Dejiny pošty a poštovníctva tvoria fotografie. Poštové múzeum ich spravuje viac ako tisíc. Sú tematicky veľmi rôznorodé a mimoriadne cenné vizualizáciou poštovej histórie najmä 20. storočia. Dvomi dominantnými podskupinami sú fotografie zobrazujúce budovy poštových úradov a fotografie zachytávajúce poštových zamestnancov pri pracovných činnostiach.

V  skupine fotografií zobrazujúcich poštové budovy sú zastúpené fotografie od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť. Veľmi vzácne sú pohľadnice poštových úradov ešte z obdobia existencie Rakúsko – Uhorska. Máme napríklad kolorovanú pohľadnicu poštového paláca v Bratislave, ktorý bol postavený v rokoch 1909 – 1912. Veľmi početné sú fotografie poštových úradov z 20. – 40. rokov 20. storočia. Zachytávajú nielen ich vonkajšiu podobu, ale v menšom počte aj interiéry.                                                             

Poštový a berný úrad v Šahách, okolo roku 1923

Hlavná pošta v Bratislave postavená v rokoch 1909 – 1912

 

Na fotografiách zo 60. rokov 20. storočia sú zachytené pomerne zanedbané a ošarpané budovy vidieckych pôšt. Z tohto obdobia máme najviac pohľadov do interiérov a z nich je možné rozpoznať, že pracovné podmienky poštových zamestnancov boli vtedy častokrát dosť neľahké. V miestnostiach vidieť piecky na kúrenie uhlím, ich zariadenie tvoril opotrebovaný nábytok, medzi ktorým boli aj stoly pre doručovateľov a priehradkových zamestnancov. Ďalej sa tu nachádzali triednice, stojany na vrecia, pokladnice alebo trezory na ceniny a peňažné hotovosti a tiež telefónne prepojovače.

V 70. rokoch 20. storočia sa postavilo mnoho nových poštových budov. Z tohto obdobia máme početnú skupinu zväčša už farebných fotografií. Nové, architektonicky zaujímavé a moderné pošty sa stavali aj v 90. rokoch minulého storočia a aj ich fotografie sa nachádzajú v Poštovom múzeu.

Pošta v Dolnom Kubíne v roku 1996

Budova pošty v Skalici, 90. roky 20. storočia

V druhej veľkej skupine zbierkových fotografií rezonuje ako hlavný objekt zobrazenia človek – poštový doručovateľ, telefonistka, manipulant balíkov, vodič, poštový úradník, technik, zamestnankyňa poštovej priehradky. Ľudí, zabezpečujúcich rôzne poštové služby, zachytili objektívy fotoaparátov pri doručovaní listových zásielok, pri práci za poštovou priehradkou, pri vyberaní poštových schránok, ale aj na spoločenských a športových podujatiach. Pôsobivé sú fotografie telefonistiek z prvých rokov 20. storočia, osadenstva poštového a telegrafného úradu v Užhorode z roku 1934 a v Mukačeve z roku 1936 alebo priehradkových zamestnancov zo 60. rokov 20. storočia odfotografovaných pri práci na mnohých vidieckych poštách.  
123

Zaujímavým svedectvom doby sú prvomájové sprievody, do ktorých vynaliezaví poštári pripravili vyzdobené alegorické vozy a  sami sa slávnostne ustrojili. A tak na fotografiách z poštárskych prvých májov z konca 40. rokov 20. storočia figurujú obrovské makety telefónov na nákladných autách, ozdobené historické poštové vozy alebo autá vezúce poštové holuby. Smutným fotografickým svedectvom sú naopak zábery z pohrebu statočného poštára Jána Cibuľu, ktorý v roku 1949 zahynul pri ochrane majetku počas prepadu pošty v Banskej Bystrici.

Zamestnanci poštového úradu v Piešťanoch, rok 1919

Veľmi vzácne sú skupinové portréty poštových zamestnancov z rôznych období, hlavne veľké, do pasparty osadené fotografie absolventov poštárskych náučných kurzov pochádzajúce z rokov 1919 a 1920. Sú dokumentom obdobia, kedy bolo potrebné vyškoliť množstvo nových slovenských poštových úradníkov pre potreby československej poštovej správy na Slovensku. Poštové školstvo dokumentujú aj fotografie školských tabiel s portrétmi absolventov poštových a spojárskych škôl a kurzov rôznych stupňov zo 40. a 50. rokov 20. storočia. Rozmanité činnosti zamestnancov Slovenskej pošty v 90. rokoch 20. storočia a v súčasnosti dokumentujú najnovšie prírastky zbierkového fondu, farebné fotografie zhotovené už aj modernou digitálnou technikou.

Fotografie majú pre Poštové múzeum veľkú hodnotu ako obrazový prameň k dejinám poštovníctva. Z interiérových fotografií môžeme vypozorovať, aké predmety sa kedysi na poštách používali. Tam, kde sú prítomní aj zamestnanci, môžeme vidieť napríklad oblečenie, ktoré v zobrazenom čase nosili. No a na fotografiách z exteriéru, zachytávajúcich budovy poštových úradov, sú veľakrát dobre rozpoznateľné dobové poštové schránky, poštové štíty a oznamovacie tabule a dopravné prostriedky odstavené pred poštami.

Okrem spomenutých skupín je zbierka Dejiny pošty a poštovníctva členená aj na ďalšie menšie alebo väčšie podskupiny. Uložená je v  depozitárnych priestoroch, ktoré sú vybavené systémom pevných i posuvných regálov, zásuvkovými kontajnermi, skriňami i vysúvacími sieťovanými panelmi na zavesenie niektorých špecifických predmetov.

Zbierka Dejiny pošty a poštovníctva sa neustále rozširuje o nové akvizície, ktoré sú postupne spracovávané tak, aby slúžili na prezentáciu Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea i na študijné účely pre záujemcov o poštovú históriu.

Spracoval: Mgr. Leo Lichvár