KNIŽNICA

Knižnica Poštového múzea bola zriadená v roku 1999 a spravuje viac ako 3500 ks zväzkov viažúcich sa k histórii poštových služieb, telekomunikáciám, filatelii a príbuzným historickým odborom. Jej fond je tematicky rozdelený na časť historickú, súčasnú a časopisy. Medzi najvzácnejšie fondy knižnice možno zaradiť zbierky zákonov a nariadení ako i legislatívne normy poštárov, tzv. „Úradné listy“, ktoré dokumentujú historický vývoj slovenskej pošty a poštovníctva z čias Rakúsko-Uhorska až po súčasnosť. Filatelistickú časť tvorí množstvo katalógov, filatelistických príručiek a časopisov.

Súčasťou knižnice je študovňa, kde má návštevník možnosť študovať vybranú literatúru.

Knižnica poskytuje prezentačné výpožičné služby:

 • poskytnutie konzultácií, resp. údajov z oblasti dejín pošty a poštovníctva, poštových pečiatok a známkovej tvorby pracovníkmi Poštového múzea pre študentov SŠ a VŠ
 • sprístupnenie dokumentov v priestoroch študovne Poštového múzea

Uvedené služby je možné realizovať na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek. V knižnici je nutné riadiť sa ustanoveniami Študijného poriadku Poštového múzea.

Otváracie hodiny knižnice: od 8:00 do 15:00 v pracovný deň.

Zodpovedný za knižnicu: Vladimíra Kudličková

Telefónny kontakt: +421 911 659 028

Povinnosti bádateľa:

     Bádateľ sa počas výkonu štúdia alebo vedeckého skúmania zaväzuje:

 • dodržiavať účel prístupu k poskytnutým zbierkovým predmetom a knižničným dokumentom,
 • informácie získané skúmaním zbierkových predmetov a  knižničných dokumentov používať len na účely uvedené v tomto bádateľskom liste, pričom pri publikovaní, prípadne inom zverejňovaní vždy s uvedením názvu Poštového múzea, názvu zbierky zbierkového fondu a knižničného dokumentu, z ktorého čerpal informácie,
 • odovzdať Poštovému múzeu jeden výtlačok publikácie, resp. iného dokumentu, ktorý bude výsledkom štúdia alebo vedeckého skúmania,
 • v určených priestoroch Poštového múzea zachovávať ticho, čistotu, nekonzumovať jedlá, nápoje a nefajčiť,
 • štúdium alebo vedecké skúmanie vykonávať len v priestoroch študovne, bez možnosti vynesenia zbierkového predmetu, resp. knižničného dokumentu z tejto miestnosti,
 • zbierkové predmety a knižničné dokumenty preukázateľne prevziať a odovzdať na formulári Potvrdenie o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov v rámci Poštového múzea, resp. Potvrdenie o dočasnom premiestnení knižničných dokumentov v rámci Poštového múzea, ktoré sú prílohou bádateľského listu,
 • poskytnuté zbierkové predmety a knižničné dokumenty chrániť pred poškodením, zničením, odcudzením, stratou a vrátiť ich v takom fyzickom stave ako ich preukázateľne prevzal,
 • v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty preukázateľne prevzatého zbierkového predmetu a knižničného dokumentu, uhradiť v stanovenom termíne náklady na odstránenie spôsobenej škody, resp. cenu poškodeného, zničeného, odcudzeného alebo strateného zbierkového predmetu a knižničného dokumentu,
 • vyplniť bádateľský list, dodržiavať všetky interné smernice a riadiť sa pokynmi pracovníkov múzea.