Ponuky pre múzeum

Myslím si, že mám zaujímavé predmety a chcem ich ponúknuť Poštovému múzeu. Ako mám postupovať?

Akvizičná činnosť (nadobúdanie zbierok) je upravená štátnou a internou legislatívou. Poštové múzeum nekupuje a ani neprevezme automaticky akýkoľvek predmet. Pre Poštové múzeum nie je dôležitá historická alebo ekonomická hodnota predmetu ale to, či dokáže tento predmet zhodnocovať zbierkový fond viac, než ostatné predmety doposiaľ. Jednoducho povedané, ponúknutý predmet musí múzeu priniesť príbeh, pre ktorý je zaujímavý a tým obohatiť naše zbierky. Ak si myslíte, že takýto predmet vlastníte a chcete ho ponúknuť alebo darovať Poštovému múzeu, tak postupujte nasledovne:

 1. Stručne opíšte predmet a uveďte dôvody, pre ktoré si myslíte, že by mal byť práve v Poštovom múzeu. Potrebujeme vedieť pôvod predmetu, pôvodnú funkciu, majiteľa a podobne.
 2. Predmet odfotografujte čo najvernejšie a kvalitne.
 3. Napíšte do Poštového múzea, najlepšie elektronicky. Nezabudnite uviesť svoje meno a spätnú adresu. Priložte fotografie a popis predmetu.
 4. Čakajte na našu odpoveď.

Po tom, čo príslušný odborný kurátor obdrží vašu ponuku bude zisťovať, či už v našich zbierkach analogický predmet nemáme, či je predmet dostatočne reprezentatívny a originálny, či je koherentný s dokumentovaným fenoménom a či patrí do spádovej oblasti. Možno vás počas tohto procesu vyzve, aby ste mu nejaké údaje doplnili. Ak posúdi, že váš predmet spĺňa predbežné kritéria potencionality zbierkového predmetu, osloví vás a dohodne si s vami ďalší konkrétny postup.

Čo rozhodne nerobte:

 1. Nenoste predmet bez predchádzajúceho dohovoru do múzea!
 2. Predmet nečistite, ani nijako neupravujte!
 3. Netrvajte na jeho prijatí.
 4. Ak ponúkate ucelenú zbierku, netrvajte na jej celom prevzatí.
 5. Neponúkajte predmety, ku ktorým neviete preukázať vlastnícky vzťah, inak povedané, musíte byť nespochybniteľným majiteľom daných predmetov.

Pripravte sa:

 • že ak ponúknete múzeu kolekciu predmetov alebo ucelenú zbierku, budete s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnutý. Musíte si uvedomiť, že Poštové múzeum má bohaté zbierky a nepotrebuje ich duplicitne. Múzeum s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať záujem iba o niektoré predmety, preto sa môže stať, že ucelená zbierka bude musieť byť rozbitá
 • že proces nadobúdania zbierok je odborná a dlhotrvajúca činnosť. Musíte mať trpezlivosť. Komisia na tvorbu zbierok Poštového múzea [KTZ] zasadá iba 2 x do roka a až ona po hlasovaní členov odporúča odbornými kurátormi jednotlivých zbierok predložené predmety na schválenie nadobudnutia. Konečné rozhodnutie o  schválení alebo neschválení nadobudnutia zbierkových predmetov je na generálnom riaditeľovi Slovenskej pošty, a. s.
 • že proces je aj legislatívne náročný a špecifický podľa spôsobu nadobúdania. Budeme požadovať od vás niektoré osobné údaje, ale budete musieť s nami uzavrieť aj zmluvy podľa platnej legislatívy

Múzeum do svojich zbierok neprevezme duplicitné predmety a okrem výnimočných prípadov ani:

 • tuzemské a zahraničné známky (nadobúda ich v zmysle iných procesov),
 • listy, celiny, a iné filatelistické produkty (múzeum je poštovým múzeom nie filatelistickým),
 • predmety, ktoré sa netýkajú dejín a súčasnosti pošty na Slovensku a Slovenskej pošty.