2016 – História a súčasnosť zbierok a zberateľstva

baner-01

 

 

 

   

Po úspechu minuloročnej prvej vedeckej konferencie venovanej komunikácii v dejinách ľudskej spoločnosti zorganizovala Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum 27. septembra 2016 druhú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom História a súčasnosť zbierok a zberateľstva.

Cieľom konferencie bolo priniesť nové pohľady na fenomén súkromného zberateľstva a na zbierkotvornú činnosť inštitúcií, predovšetkým múzeí. Účastníci konferencie, medzi ktorými boli mnohé významné osobnosti nielen zo slovenských a zahraničných múzeí, ale aj z vedeckých ústavov SAV a z univerzitného a vysokoškolského prostredia, ako aj viacerí súkromní zberatelia, sa zamýšľali nad rozdielmi ale aj spoločnými väzbami medzi individuálnou a múzejnou zbierkotvornou činnosťou.

Na konferencii vystúpilo sedemnásť prednášajúcich, ktorých prezentácie boli rozdelené do štyroch tematických blokov. Dva predpoludňajšie bloky predstavili zberateľské osobnosti histórie a osudy zbierok, po obedňajšej prestávke konferencia pokračovala tretím blokom zameraným na teóriu zbierok a zbierkotvornej činnosti. Prednášky záverečného bloku zhodnotili význam a súčasne sa pokúsili načrtnúť budúcnosť zbierok a zbierkotvornej činnosti.

V úvodnej prezentácii celej konferencie sa R. R. Senček z hostiteľského Poštového múzea venoval vymedzeniu základnej platformy zbierkotvornej činnosti a definovaniu niektorých teoreticko-vedeckých problémov z oblasti muzeológie a kulturológie. J. Aláč z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote predstavil prítomným na príklade niekoľkých súkromných zbierok z rôznych oblastí bohatú tradíciu zberateľstva v regióne. Zbierku rodiny Nécsey a jej súčasný stav vo fonde Tekovského múzea v Leviciach predstavila N. Mihálová. Táto rozsiahla zbierka sa stala základom pre vznik Mestského múzea v Leviciach. R. Květoň (STU v Bratislave, Stavebná fakulta) sa v prednáške Viktor Weinert a počiatky aerofilatelie v Rakúsko-Uhorsku zameral na pôsobenie jedného z najvýznamnejších filatelistických odborníkov 1. polovice 20. storočia, ktorý v katalógu vydanom v roku 1921 komplexne spracoval problematiku známok Rakúsko-Uhorska a nástupníckych štátov. Zberateľská činnosť Koháryovcov bola témou prezentácie I. Holkovičovej (Múzeum vo Svätom Antone). V osobe N. Maliňákovej mal na konferencii zastúpenie Encyklopedický ústav SAV v Bratislave. Jej príspevok sa venoval charakteristike vybraných predmetov zbierky čínskeho porcelánu v SNM-Červený Kameň a ich porovnaniu s analogickými predmetmi z iných európskych zbierok T. Klokner (Malokarpatské múzeum v Pezinku) a E. Benková (UK v Bratislave) predstavili zberateľskú činnosť rakúskeho historika profesora W. Kubitscheka v oblasti antickej, stredovekej a novovekej numizmatiky. M. Plavec (Národní technické muzeum v Prahe) oboznámil   prítomných s najstaršou históriou leteckej zbierky múzea. Prezentácia T. Drobného (Moravské zemské muzeum v Brně) sa zaoberala vznikom zbierky relikvií v kontexte vladárskej reprezentácie Luxemburgovcov a K. Malečková (SNM-Múzeum Bojnice) predstavila posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku a milovníka umenia grófa Jána F. Pálffyho a osud jeho zbierky.

Tretí blok konferencie otvoril svojou prednáškou J. Dolák (Filozofická fakulta UK v Bratislave), ktorý sa okrem iného venoval teoretickým aspektom zbierkotvornej činnosti múzeí. T. Díte (Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie) sa snažil vymedziť určujúce kritériá jednotlivých úrovní zberateľských aktivít v súkromnej aj inštitucionálnej sfére a interpretovať zberateľskú aktivitu z pohľadu jej motivácie a výberu zberateľskej oblasti. Osobitne sa venoval analýze a nedostatkom muzealizácie súčasnosti.

Na začiatku štvrtého bloku konferencie P. Rankov (Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra knižničnej a informačnej vedy) podrobne rozobral problematiku remediácie zbierok. Ako príklad mu poslúžili zbierky s vysokou emocionálnou a dokumentačnou hodnotou (albumy fotografií, výstrižky, nahrávky, korešpondencia) prechádzajúce z analógovej do digitálnej formy. I. Korenková a E. Paprčková zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa prostredníctvom filatelistickej zbierky múzea zamerali na využitie spoločenskovednej zbierky v revitalizovaných expozíciách múzea. Históriu, význam a budúcnosť „veľkej zbierky“ v malom múzeu predstavila Z. Koblišková z Divadelného ústavu v Bratislave. Špecifickosť prezentovanej zbierky spočíva v jej väzbe na divadelné inscenácie. V. Jurková z Vojenského historického múzea v Piešťanoch v poslednej prednáške konferencie poukázala na špecifickosť akvizičnej aj iných odborných činností a skonštatovala, že vyplývajú z charakteru ich múzea ako jedinej celoštátnej inštitúcie zameranej na zbierkotvornú činnosť v oblasti vojenských dejín Slovenska.

Počas dvoch diskusií rezonovali najmä témy týkajúce sa praktických problémov pri zbierkotvorných činnostiach, akými sú nepružná múzejná legislatíva, poddimenzované personálne obsadenie v múzejných inštitúciách, ale hovorilo sa aj o skúsenostiach súkromných zberateľov a ich problémoch pri zaobchádzaní so svojimi zbierkami.

Všetci prednášajúci aj odborní garanti boli zárukou vysokej úrovne celej konferencie, ktorá sa vydarila aj po organizačnej stránke. Na konferencii sa zúčastnilo 63 registrovaných účastníkov a podujatie pritiahlo tiež pozornosť médií, keď boli prítomní zástupcovia RTVS, TASR, a Rádia Lumen.

Poštové múzeum vyhlásilo aj tému budúcoročnej, už tretej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorou bude Múzeum v minulosti a v súčasnosti.

Spracoval: Mgr. Leo Lichvár

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PaedDr. Tibor Díte (Filozofická fakulta UK) pri prednáške s názvom Fenomén zberateľstva

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vedúci Poštového múzea Ing. Miroslav Spišiak pri otváracom prejave

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastníci konferencie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michal Plavec (Národní technické múzeum v Prahe) s prednáškou Nejstarší historie letecké sbírky Technického muzea v Království českém

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencie si môžete stiahnuť tu: Program

Koncom roka 2017 vyšiel aj zborník z konferencie s rovnomenným názvom. Zborník je nepredajný! Záujemci si ho môžu objednať mailom u vedúceho Poštového múzea.